Info  English@@ NATSU  Group

Work Information

NUMAZU-city   SHIZUOKA-pref  (Near The Mt.Fuji ).

AIR  Information

Helicopter  Operation.

MINORU  NATSUSHIMA
 
542-4@SHIGE  NUMAZU-city  SHIZUOKA-pref
JAPAN  410-0106
TEL Int+81-559-32-6994(JST.A9-P17)
MAIL to  info@koyou.net